بخش نخست مصاحبه

بخش دوم مصاحبه

بخش سوم مصاحبه

بخش چهارم مصاحبه

بخش  پنجم مصاحبه

بخش ششم مصاحبه با خبرگزاری ایلنا

نشست خبری مامورخرید در ایلنا با اتحادیه ها

خلاصه و تیتر خبری در سایت خبرگزاری ایلنا